Skip to the content

Konsument hade ansvar över hela sin anläggning trots nätägarens plombering

Senast uppdaterad: 2018-11-01 09:18

En natt uppstod det problem med elförsörjningen till K:s bostad. K konsulterade nätföretaget och anlitade därefter en elektriker för felsökning i det av nätägaren plomberade huvudsäkringsskåpet. Det visade sig då att en brytare hade skadats och att en ledning hade brunnit. K ansåg att han inte var skyldig att underhålla den del av anläggning som låg bakom plomberingen. Vidare ansåg han att nätföretaget borde ha upptäckt felet i samband med byte av elmätare, som hade ägt rum ett halvår tidigare. Alternativt menade K att skadan orsakats av nätföretaget i samband med bytet. K yrkade ersättning för de kostnader som han drabbats av.

Nätföretaget motsatte sig yrkandet.

ARN menade att utredningen visat att den skada som K låtit reparera hade uppstått i en del av anläggningen som han själv, i egenskap av anläggningsinnehavare, bar ansvaret för. Vidare ansåg ARN att nätföretagets tekniker inte hade någon anledning, att i samband med mätarbytet, vidta någon åtgärd med, eller i närheten av, den plats där skadan uppstått. Enligt ARN hade K inte lyckats visa att skadan haft sin orsak i någon skadeståndsgrundande handling eller underlåtenhet från nätföretagets sida.

Att huvudsäkringsskåpet var plomberat hade, enligt ARN, ingen avgörande betydelse eftersom en anläggningsinnehavare har rätt att bryta plomberingen för att låta behörig elektriker genomföra nödvändigt underhåll av anläggningen.

 

Beslut 2009-7868: Konsumenten fick inte rätt