Skip to the content

Konsument som blivit debiterad för lågt elpris undkom inte betalningsskyldighet då feldebiteringen varit uppenbar

Senast uppdaterad: 2018-10-11 09:25

Den 31 september 2007 löpte K:s fastprisavtal ut. K tecknade då inte något nytt elhandelsavtal, utan utgick från att han i fortsättningen skulle debiteras ett rörligt pris för den el han förbrukade. I januari 2008 fick han en faktura enligt vilken det ingick en post som avsåg efterhandskorrigering av tidigare debitering under perioden 1 oktober 2007 – 31 december 2007.

Enligt elhandelsföretaget hade K, p.g.a. systemfel, debiterats ett för lågt pris under perioden, 19,7 öre/kWh istället för 52,9 öre/kWh. K menade att han hade förlitat sig på att den ursprungliga debiteringen hade varit korrekt eftersom hans elförbrukning hade fjärravlästs och då de kostnader som debiterats inte hade framstått som orimligt låga.

ARN konstaterade att en kund, som huvudregel, vid fjärravläsning av faktisk förbrukning bör kunna utgå från att den fjärravlästa förbrukningen är korrekt. Enligt ARN förhåller sig saken dock annorlunda när det är fråga om uppenbara feldebiteringar av priset för den el som kunden har förbrukat. I en sådan situation har elhandelsföretaget rätt att korrigera priset i efterhand. I det aktuella fallet menade ARN att priset varit väsentligt lägre än det riktiga och att elhandlaren därför hade rätt att korrigera den uppenbara feldebiteringen.

 

Beslut 2009-5478: Konsumenten fick inte rätt