Skip to the content

Elleverantör fick inte höja priset på ett fastprisavtal då avtalsvillkor som gav stöd för prishöjning inte tillhandahållits konsument

En elleverantör fakturerade inledningsvis enligt det fasta pris som K påstod hade avtalats, men efter drygt ett år påfördes en prisjusteringsavgift. K hade inte fått muntlig eller skriftlig information om avgiften. K hävdade att han hade ett treårsavtal med fast pris. K hävdade också att han inte hade fått del av avtalsvillkoren för avtalet och att han upprepade gånger påtalat detta för elleverantören. K yrkade att avtalat fastpris skulle tillämpas under hela avtalsperioden, utan tillägg för prisjustering efter elområde samt att elleverantören skulle betala tillbaka det belopp som K redan hunnit betala sedan avgiften påfördes.

Elleverantören motsatte sig K:s yrkande och hänvisade till att K tecknat avtal via en prisjämförelse-hemsida och fått hem avtalsbekräftelse från prisjämförelseföretaget via e-post. Avtalsvillkoren fanns på den aktuella hemsidan tillsammans med prisuppgifterna. Elleverantörens avtalsvillkor fanns även tillgängliga på deras hemsida. Elleverantören hade bekräftat grundpriset och avtalets längd till K per e-post, men avtalsvillkoren hade inte skickats till K i e-postmeddelandet. Elleverantören ansåg att K hade kunnat få ta del av avtalsvillkoren via de två hemsidorna eller genom att kontakta elleverantören.

ARN konstaterade att elleverantören inte hade visat att avtalsvillkor som gav stöd för prishöjning hade tillhandahållits K. Elleverantören hade därför inte rätt att höja priset med prisjustering för elområde. Elleverantören rekommenderas också att återbetala de prisjusteringsavgifter som K hade betalat enligt elleverantörens fakturor.

 

Beslut 2012-01240: Konsumenten fick delvis rätt

Senast uppdaterad: 2019-04-12 09:31