Skip to the content

Dröjsmål gav inte rätt till prisavdrag – men rätt till skadestånd om konsumenten lidit ekonomisk förlust

Senast uppdaterad: 2018-10-11 09:24

Det tog elnätsföretaget 10 månader att slutföra en anslutning, istället för utlovad tid som enligt K var 6-8 veckor. K begärde därför prisavdrag motsvarande 50 procent av anslutningsavgiften.

Elnätsföretaget motsatte sig K:s krav och invände att det inte fanns några uppgifter som styrkte att ett löfte om genomförandetid hade lämnats. Elnätsföretaget medgav att dröjsmål förelåg men tyckte inte att K:s yrkande var skäligt. Elnätsföretaget menade det inte föreligger någon rätt till prisavdrag vid dröjsmål, enligt kontraktsrättsliga principer. Elnätsföretaget hade istället erbjudit K ett prisavdrag på 10 procent samt ersättning för kostnader p.g.a. förlorat ROT-avdrag.

ARN konstaterade att rätt till prisavdrag, enligt allmän kontraktsrätt, bara föreligger vid fel och inte vid dröjsmål. K kunde däremot ha rätt till skadestånd om K kunde visa att dröjsmålet orsakat en ekonomisk skada. K hade inte visat någon ekonomisk skada och därför avslogs K:s yrkande. ARN konstaterade avslutningsvis att det stod K fritt att godta elnätsföretagets erbjudande om prisavdrag på 10 procent.

 

Beslut 2014-03929: Konsumenten fick inte rätt