Skip to the content

Konsument fick rätt till ersättning för självriskkostnad hos försäkringsbolag

Senast uppdaterad: 2018-10-11 09:24

K som drabbats av strömavbrott hade fått viss ersättning för sakskada från sitt försäkringsbolag. K yrkade ersättning från elnätsföretaget för kostnaden för självrisk och åldersavdrag vid sakskada. 

Elnätsföretaget motsatte sig K:s yrkande med hänvisning till att avbrottet var utom elnätsföretagets vetskap och inte hade uppkommit som en följd av uppsåt eller av vårdslöshet.

ARN konstaterade att K, enligt ellagen, har rätt till ersättning för skada av elnätsföretaget vid oplanerade avbrott, om avbrottet beror på ett hinder inom elnätsföretagets kontrollansvar. Elnätsföretaget har bevisbördan för frågan om kontrollansvaret. ARN konstaterade därefter att elnätsföretaget inte hade visat att avbrottet berott på en omständighet utanför elnätsföretagets kontrollansvar. Orsaken till avbrottet var ett fel i en av elnätsföretagets anläggningar. ARN konstaterade därför att K hade rätt till ersättning för värdet av de skadade sakerna, med avdrag för ålder och bruk, vilket K redan hade fått från försäkringsbolaget. K hade dock rätt till ersättning av elnätsföretaget för självrisken som försäkringsbolaget hade dragit av från försäkringsersättningen.

 

Beslut 2014-06630: Konsumenten fick delvis rätt