Skip to the content

Konsument hade rätt att frånträda elavtal då påminnelse om automatisk avtalsförlängning inte lämnats på lagenligt sätt

Senast uppdaterad: 2018-10-11 09:25

K som tecknat ett elavtal på 3 månader begärde att få frånträda avtalet och att det inte skulle förlängas automatiskt.

Elhandelsföretaget motsatte sig kundens begäran och hävdade att kunden hade informerats i välkomstbrevet om vad som skulle ske om elhandelsföretaget inte tog emot ett aktivt val av nytt avtalsalternativ eller om avtalet inte sades upp en månad innan bindningstiden för avtalet löpte ut.

ARN konstaterade att kunden, när avtalet ingicks, hade möjlighet att ta del av avtalsvillkoren om automatisk förlängning och att villkoren därför blivit del av avtalet. Enligt lag om konsumentskydd vid automatisk avtalsförlängning är det möjligt att avtala om automatisk förlängning av ett avtal som ingåtts på bestämd tid. Enligt lagen krävs att näringsidkaren påminner konsumenten om att avtalet förlängs automatiskt om det inte sägs upp.

Påminnelsen ska vara skriftlig och måste skickas till konsumenten senast en månad innan den dag då avtalet senast måste sägas upp. Annars har konsumenten rätt att säga upp avtalet med omedelbar verkan. I förarbetena till lagen anges att det ska framgå av påminnelsen att avtalet kommer att förlängas om konsumenten inte säger upp det. Att elhandelsföretaget bara skickar en faktura för en ny avtalsperiod innebär inte att elhandelsföretaget har fullgjort sin påminnelseskyldighet. Påminnelsen får inte lämnas alltför tidigt så att syftet med den kan anses ha gått förlorad.

Välkomstbrevet som kunden hade fått var, enligt ARN, inte att betrakta som en påminnelse i lagens mening. Elhandelsföretaget hade inte visat att bolaget på annat sätt hade påmint om den kommande förlängningen. Kunden hade därför rätt att med omedelbar verkan avsluta avtalet dagen efter det att hans ursprungliga avtal på tre månader löpt ut.

 

Beslut 2015-10872: Konsumenten fick rätt