Skip to the content

Nätföretag som felkopplat mätare var skadeståndsskyldigt – men bara vid orsakssamband mellan fel och skada

Efter avstyckning av K:s fastighet installerades nya mätare varefter elkostnaderna ökade. K ifrågasatte mer än en gång den ökade förbrukningen till elnätsföretaget utan att elnätsföretaget vidtog någon åtgärd. De ökade kostnaderna försvårade ett fortsatt boende i huset. Inför husförsäljningen genomfördes ett fönsterbyte i syfte att få ut tillräckligt med pengar vid försäljningen. Fönsterbytet hade, enligt K, inte genomförts om det inte vore för de ökade elkostnaderna.

K upptäckte därefter att elnätsföretaget hade förväxlat K:s och grannens elmätare med följd att K hade betalt grannens elkostnader under den aktuella perioden. K begärde därför skadestånd för viss del av kostnaderna för fönsterbytet. 

Elnätsföretaget bekräftade omständigheterna men menade att det var byggherrens arbete som föranlett felkopplingen. De hade kompenserat K för överdebiterat belopp och därmed fullgjort sina skyldigheter.

ARN konstaterade att K hade påtalat problemet för elnätsföretaget ett flertal gånger. K hade agerat i enlighet med de allmänna avtalsvillkoren men elnätsföretaget hade inte vidtagit några åtgärder. Felet hade alltså kunnat upptäckas tidigare. Eftersom elnätsföretaget hade felkopplat elen hade K rätt till skadestånd. Enligt skadeståndsrättsliga principer krävs ett orsakssamband mellan felet och skadan. ARN ansåg att ett sådant orsakssamband förelåg mellan felet och överdebiteringen av el, men inte avseende felet och fönsterbytet.

 

Beslut 2015-11764: Konsumenten fick inte rätt

Senast uppdaterad: 2018-10-11 09:25