Skip to the content

Domstol beslutade att mikroproducenter inte ska betala någon kostnad för att installera mätare och tillhörande insamlingsutrustning i inmatningspunkten

En kund hade installerat solceller och ville ansluta till lokalnätet. För att ansluta produktionsanläggningen krävde elnätsföretaget att mätarskåpet skulle flyttas till utsidan av huset. Kunden anlitade grävföretag för grävning samt elektriker för kabeldragning inne i huset samt för installation av ett nytt mätarskåp. Kunden hade stått för kostnaderna till grävföretaget och elektrikerna men hade inte betalt något till elnätsföretaget för flytt av mätare eller andra kostnader. Åtgärderna medförde en ökad kostnad på 20 % för hela installationen. Kunden yrkade kompensation för de merkostnader som elnätsföretagets krav hade medfört.

Elnätsföretaget invände att vid installation och ihopkoppling med en befintlig anläggning (kundens förbrukningsanläggning) kräver branschstandard att kundanläggningen anpassas efter branschstandard, vilket bl.a. innebär att mätsystemet ska monteras på mätartavla eller mätarskåp vilka ska vara lätt åtkomliga för både elnätsföretaget och kunden.

 

Energimarknadsinspektionens beslut

Energimarknadsinspektionen konstaterade i sitt beslut att kundens anläggning redan var ansluten till elnätet och att skäligheten i villkoren som elnätsföretaget ställt för anslutning därför inte kunde prövas av Energimarknadsinspektionen. Energimarknadsinspektionen konstaterade vidare att kostnad för mätare och dess installation, enligt ellagen, inte ska debiteras elproducenten. Elnätsföretagets krav innebar att kunden hade fått stå för kostnaderna för installation av mätare och insamlingsutrustning i inmatningspunkten. Det var inte tillåtet enligt ellagen.

Elnätsföretaget överklagade till förvaltningsrätten och anförde att tillsyn för efterlevnad av elsäkerhetsregler i ellagen utövas av Elsäkerhetsverket och att Energimarknadsinspektionen därför saknar behörighet att fatta beslut i ärendet. Vidare anförde elnätsföretaget att elnätsföretaget inte påfört kunden några avgifter eller ställt krav på att kunden skulle stå för kostnader för installation av mätare med tillhörande insamlingsutrustning.

 

Förvaltningsrättens dom

Förvaltningsrätten konstaterade att Energimarknadsinspektionen hade rätt att pröva om elnätsföretagets krav kan ställas utifrån de allmänna och specifika skyldigheterna som den som bedriver nätverksamhet har beträffande hanteringen av sitt ledningsnät. Rätten konstaterade vidare att enligt förarbetena till ellagen ska kostnaden för mätare och dess installation, för s.k. mikroproducenter, ingå i kostnadsunderlaget för den gemensamma nättariffen. Kostnaden ska alltså varken betalas av den enskilde kunden/mikroproducenten eller elnätsföretaget. Elnätsföretagets villkor för att bevilja installationsmedgivande (utflyttning av mätarplatsen) medförde kostnader för kunden och innebar att elnätsföretaget därmed fört över kostnaden för att installera mätare och tillhörande insamlingsutrustning i inmatningspunkten på mikroproducenten genom att ställa de krav som hade ställts i installationsmedgivandet.

 

Dom av Förvaltningsrätten i Linköping i mål 2335-17: Konsumenten fick rätt

 

Fotnot: Såvitt vi förstår gäller principen från domen även i de fall elnätsföretaget ställer krav i installationsmedgivandet men kunden ännu inte bekostat några åtgärder.

Senast uppdaterad: 2021-06-23 09:19