Skip to the content

K fick inte rätt till ersättning för skador som uppkom på grund av ett kortare planerat avbrott som inte hade aviserats i förväg

K lämnade sin fastighet för ett ärende. När han kom tillbaka cirka en halvtimme senare såg han att strömmen hade brutits vid hans fastighet och vid närmare anblick upptäckte han att en kontrollmätare som satts upp några månader tidigare var borttagen. K hade inte blivit informerad om att strömmen skulle brytas. På grund av avbrottet stannade K:s keramikugn och keramik förstördes. K yrkade ersättning motsvarande keramikens värde.

Elnätsföretaget motsatte sig kravet och menade att de hade rätt att demontera mätaren enligt 11 kap. 7 § i ellagen och att avbrottet inte pågick längre tid än vad åtgärden krävde, samt att avbrottet pågick i 10 minuter vilket enligt ellagen är att betrakta som ett kortvarigt avbrott.

ARN konstaterade att elnätsföretaget hade rätt att bryta strömmen i detta fall med hänvisning till 11 kap. 7 § i ellagen där det framgår att innehavaren av nätkoncession får avbryta överföringen av el för att vidta åtgärder som är motiverade av elsäkerhetsskäl eller för att upprätthålla en god drift- och leveranssäkerhet. Avbrottet får inte i något fall pågå längre än åtgärden kräver. Om innehavaren av nätkoncession kan förutse annat än kortvariga avbrott i överföringen, ska konsumenten underrättas i god tid före avbrottet. Konsumenten ska underrättas personligen eller, om det är lämpligt, genom anslag. ARN hänvisade till förarbetena till 11 kap. 7 § ellagen där det framgår att det med uttrycket kortvarigt avbrott avses att utesluta helt korta avbrott från underrättelseskyldigheten, att tidslängden kan variera i det enskilda fallet och att konsumenten – om det är fråga om ett enda avbrott – normalt får tåla strömlöshet mer än någon timme utan underrättelse i förväg. K:s avbrott varade i cirka 10 minuter och nämnden bedömde att det var att anse som ett kortvarigt avbrott och att elnätsföretaget därmed inte hade haft någon skyldighet att underrätta K. Eftersom elnätsföretaget hade haft rätt att avbryta elöverföringen hade K alltså inte rätt till någon ersättning och K:s krav avslogs.

Beslut 2019-18728: Konsumenten fick inte rätt

Senast uppdaterad: 2021-06-23 09:18