Skip to the content

Elhandelsföretaget hade inte visat att det hade rätt att debitera mer än pristaket

Senast uppdaterad: 2022-10-14 09:11

Konsumenten blev erbjuden avtal med rörligt pris med pristak. Enligt avtalet skulle konsumenten följa med i svängarna vid lågt pris men aldrig betala mer än taket, oavsett elpris. Försäkringen var förenad med en månadskostnad. Konsumenten fick på begäran erbjudandet per e-post och kontrollerade mot elhandelsföretagets hemsida att avtalet stämde med säljarens beskrivning. Konsumenten ingick därefter avtalet via elhandelsföretagets hemsida.

Första fakturan hade ett vanligt rörligt pris vilket inte alls motsvarade avtalet. Kundtjänst ansåg att fakturan var korrekt och informerade samtidigt om konsumentens ansvar att kontakta elhandelsföretaget för att få tillbaka mellanskillnaden. I information per mejl framgick dessutom att pristaket avsåg ett genomsnittspris per kWh över 12 månader, vilket också var ny information för konsumenten. Elhandelsföretaget uppdaterade sin webbplats med information om de villkor som konsumenten aldrig hade fått ta del av. Elhandelsföretaget krediterade till slut det överskridande beloppet men besvarade inte konsumentens önskemål om att pristaket skulle gälla enligt avtalet. Nästa faktura baserades inte på pristaksbeloppet och elhandelsföretaget vägrade att kreditera mellanskillnaden. Elhandelsföretaget erbjöd konsumenten att ändra avtal med dagsaktuella priser, alternativt att säga upp avtalet.

Konsumenten begärde i första hand att bli fakturerad enligt det pris som säljaren hade beskrivit med ett rörligt pris med pristak och att konsumenten inte skulle bli debiterad för mer än pristaket. I andra hand ville konsumenten ingå ett nytt fastprisavtal motsvarande vad som hade varit aktuellt när hans avtal ingicks. Konsumenten hade aldrig accepterat de villkor som elhandelsföretaget hänvisade till.

Elhandelsföretaget motsatte sig kravet. Pristaket ska fungera som en försäkring och garantera att kundens elpris inte överstiger en viss nivå i snitt under 12 månader. Elhandelsföretaget hade krediterat mellanskillnaden första månaden för att avtalet inte hade motsvarat konsumentens förväntan. Därefter hade konsumenten erbjudits att byta avtal, ingå ett annat kampanjavtal och/eller säga upp avtalet. Konsumenten antog inte något av dessa erbjudanden.

Allmänna reklamationsnämnden konstaterade att parterna hade ingått ett elhandelsavtal med rörligt pris med pristak. I mejl som konsumenten fick innan avtalet ingicks angavs bland annat att avtalet innebar att kunden får följa med i svängarna när det är lågt men att priset per kWh aldrig överstiger ett visst belopp, exklusive moms. I avtalsbekräftelsen angavs enbart att avtalet avsåg rörligt förnybart med pristak. Andra villkor fanns inte bifogade till avtalsbekräftelsen.

Elhandelsföretaget hade inte åberopat några handlingar som bevisade att konsumenten fått information om att pristaket skulle tillämpas på det sätt som elhandelsföretaget gjort gällande. Elhandelsföretaget hade inte bevisat att konsumenten hade fått del av de fullständiga villkoren för pristaket.

Allmänna reklamationsnämnden bedömde att utifrån den informationen som konsumenten hade fått hade konsumenten haft fog för att utgå från att pristaket gällde på så sätt att priset aldrig skulle överstiga ett visst pris per kWh exklusive moms.

Allmänna reklamationsnämnden rekommenderade att konsumentens förstahandskrav om att aldrig debiteras för mer än pristaket skulle gälla.

Beslut 2022–03529: Konsumenten fick rätt