Skip to the content

Avtalsvillkor som gav elleverantör rätt att justera priset ansågs inte ge leverantören rätt att byta tariff

Senast uppdaterad: 2018-10-11 09:24

Ett elföretag ändrade ett avtal om tillsvidarepris med tidstariff (priset varierar emellan dag och natt respektive sommar och vinter) till fast pris. K menade att detta innebar en förändring av leveranssättet och inte bara en prisändring och att det därmed var fråga om en otillåten förändring av elavtalet. K yrkade ersättning dels för påminnelseavgift och inkassokrav som K drabbats av genom att fortsätta betala enligt avtalet med tidstariff, dels att elleverantören skulle säga upp nuvarande avtal och teckna ett nytt avtal med K.

Elföretaget motsatte sig yrkandet och åberopade ett avtal som gav företaget rätt att förändra priset efter underrättelse senast 15 dagar innan prisförändringen.

ARN konstaterade att det följer av allmänna civilrättsliga principer att ett avtal som huvudregel inte kan ändras ensidigt av ena parten utan stöd i avtalet eller utan föregående uppsägning.  ARN ansåg att den aktuella förändringen inte avsåg en prisjustering utan en ändring av tariff och därför var att betrakta som en otillåten ensidig förändring av avtalet. ARN rekommenderade elleverantören att utge begärd ersättning samt att antingen omförhandla K:s avtal eller fortsätta leverera el i enlighet med det tidigare avtalet. 

 

Beslut 2002-0095: Konsumenten fick rätt