Skip to the content

Hovrätten gav konsument rätt till lägenhetsabonnemang då hon uppfyllde kriterierna

Senast uppdaterad: 2018-10-11 09:25

K flyttade in i ett hus med fem bostadsrättslägenheter och beställde ett elabonnemang. K debiterades enligt den s.k. grundtariffen vilken motsvarade villaabonnemang. K menade att hon borde debiterats enligt lägenhetstariff och att hon skulle få tillbaka mellanskillnaden mellan grundtariff och lägenhetstariff.

Elnätsföretaget hade utfärdat tillämpningsbestämmelser som överensstämde med en rekommendation utfärdad av Svenska Elverksföreningen. Enligt dessa ska en särskild tariff tillämpas för bostadslägenheter i flerbostadshus med gemensam servisledning och med särskild ledning för husets allmänna behov. Med flerbostadshus avses enligt rapporten hus med minst tre bostadslägenheter, dock inte kedjehus, radhus eller liknande sammanbyggda hus.

Tingsrätten menade att det ansågs klarlagt att förutsättningarna för lägenhetsabonnemang objektivt sett varit uppfyllda. Vidare menade tingsrätten att avgiftsreglerna beträffande elproduktion och eldistribution är komplicerade för den enskilde konsumenten och att en upplysningsplikt om sådana saker därför måste läggas på elnätsföretaget. Dessutom hade fakturorna inte innehållit en för konsumenten klar och otvetydig uppgift om vilken typ av abonnemang som legat till grund för nätavgiften.

Elnätsföretaget överklagande till hovrätten som på liknande sätt som tingsrätten menade att K haft rätt till ett abonnemang med lägenhetstariff hela tiden.

 

Dom av Svea Hovrätt i mål T 9184-03: Konsumenten fick rätt