Skip to the content

Konsument som betalat avstämningsfaktura ansågs ha anledning att uppfatta betalningen som slutlig

Senast uppdaterad: 2018-10-11 09:25

Nätägaren och elhandlaren debiterade normalt K på samma faktura. K hade betalt tre avstämningsfakturor under en period om tre år. Därefter fick K en ny avstämningsfaktura för samma period. Av den nya avstämningsfakturan framgick att den avsåg bland annat nätavgifter för tre år tillbaka som inte tidigare debiterats på grund av ett misstag från företagens sida. K gjorde gällande att han inte var betalningsskyldig för ytterligare en avstämningsfaktura för redan avstämda perioder.

ARN ansåg att då det uttryckligen framgick av de tidigare fakturorna att de avsåg avstämning efter avläsning var det mest naturligt att tolka fakturorna så att de avsåg slutlig reglering för de aktuella perioderna samt att K haft anledning att uppfatta betalningarna som slutliga. ARN ansåg därför att elhandlaren inte hade rätt att kräva K på ytterligare betalning avseende nätavgifter för samma period.

 

Beslut 2004-1528: Konsumenten fick rätt