Skip to the content

Elnätsföretag ansågs ansvarig över elleverans fram till avtalad anslutningspunkt men inte längre

Senast uppdaterad: 2018-10-11 09:24

K, som bodde i radhus längst ut på elkabeln, hade dålig spänning vilket bl a gjort att två TV-apparater gått sönder. K yrkade att hon hade rätt till fullgod elleverans fram till uttagspunkten i hennes bostad, och begärde skadestånd för trasig TV-apparat.

Elnätsföretaget menade att det endast var ansvarigt för fullgod kvalitet fram till avtalad anslutningspunkt på radhusbyggnadens gavel, och därmed inte för vidare leverans till radhusägarnas uttagspunkter. Det fanns inget avtal mellan K och nätföretaget och anslutningsavtalet som tecknats mellan företaget och byggherren fanns inte bevarat.

ARN hänvisade till jordabalken och konstaterade att ledningar på/inom en byggnad hör till byggnaden och därför är att se som ett internt nät. Ett sådant internt nät är icke koncessionspliktigt. ARN kom därför fram till att nätföretaget inte kunde åläggas något ansvar för elleverans inom ett internt nät. Nätföretagets ansvar sträckte sig endast fram till en anslutningspunkt vid servisen på radhusbyggnadens gavel.

Beslut 2005-5540: Konsumenten fick inte rätt