Skip to the content

ARN konstaterade att det inte finns någon vedertagen terminologi avseende avtal inom elbranschen

Senast uppdaterad: 2018-10-11 09:24

K ingick ett elavtal och fick bekräftelse från elbolaget med texten ”Månadspriset är ett rörligt elpris som följer elbörsens pris och ändras varje månad”. K ansåg, i och med ordalydelsen, att han tecknat ett s.k. spotprisavtal med påslag. K upptäckte senare att han hade ett tillsvidareavtal och yrkade att elbolaget skulle återbetala honom eftersom de inte debiterat enligt det avtal som K avsett att ingå.

Elbolaget anförde att det vid tidpunkten för avtalets ingående endast erbjöd två avtalsalternativ, bundet elpris eller s.k. månadspris som var ett avtal om tillsvidarepris.

ARN konstaterade att det inte finns någon vedertagen terminologi inom elbranschen avseende benämningar på olika avtalskonstruktioner. ARN kunde inte genom utredningen i ärendet finna att K bevisat att han har fått något annat pris än det som avtalats.

 

Beslut 2007-1885: Konsumenten fick inte rätt