Skip to the content

ARN konstaterade att en felaktig betalning som huvudregel ska återgå i sin helhet

Senast uppdaterad: 2018-10-11 09:25

En elhandlare hade tagit tillbaka ett antal av K:s tidigare betalda fakturor. Det sammanlagda beloppet av dessa fakturor hade elhandlaren för avsikt att avräkna som ett tillgodo mot K:s kommande faktura. Av misstag återbetalades istället beloppet till K. Utbetalningen, som ägde rum den 13 december 2007, bokfördes på K:s konto den 14 december 2007 och K fick tillgång till pengarna den 17 december 2007.

Elhandlaren hade dock uppmärksammat misstaget omgående och samma dag som utbetalningen ägde rum sänt ett brev till K med information om det inträffade. K yrkade betalningsbefrielse av elhandlarens krav på återbetalning.

ARN konstaterade att en felaktig betalning som huvudregel ska återgå i sin helhet, men att det finns ett antal undantag från denna regel som medför att betalningsmottagaren ibland har rätt att behålla utbetalningen, bl.a. om denne i god tro har inrättat sig efter utbetalningen. Eftersom ARN inte ansåg att K varit i god tro eller inrättat sig efter betalningen kunde hans yrkande inte bifallas.

 

Beslut 2008-4107: Konsumenten fick inte rätt