Skip to the content

Konsument som bestred efterdebitering fick rätt då elbolaget inte kunde styrka beloppet

Senast uppdaterad: 2018-10-11 09:25

Efter att K hade flyttat från sin bostad fick han en slutfaktura från sin elhandlare. Eftersom fakturan var svårförståelig och beloppet högre än vad han betalat under motsvarande period tidigare år kontaktade K elhandelsföretaget. Det ledde till att K fick en andra faktura med ett lägre belopp än den första. Sedan K hade anmärkt även mot den andra fakturan fick han en tredje faktura med ett ännu lägre belopp.

Efter bestridande av den tredje fakturan fick K en, enligt K, obegriplig och felaktig sammanställning över avläsningsdag, mätarställning och förbrukning och sedan anmälan hos ARN skett sände elhandlaren en fjärde faktura där beloppet hade satts ned ytterligare. K yrkade ändå betalningsbefrielse för en del av den fjärde fakturan.

ARN konstaterade att ett elbolag i vissa situationer har rätt att i efterhand reglera en tidigare felaktigt debiterad avgift. För att en sådan efterdebitering ska få ske krävs dock att konsumenten underrättas om orsaken till efterdebiteringen och att beräkningsgrunden för efterdebiteringen klart anges.

Mot K:s bestridande åligger det elbolaget att visa att de har rätt att debitera K det aktuella beloppet. Eftersom elhandlaren vid fyra tillfällen ändrat det belopp som K skulle betala och eftersom bolagets utredning och resonemang varit svårbegripliga ansåg ARN inte att bolaget uppfyllt sin bevisbörda.

 

Beslut 2008-7684: Konsumenten fick rätt