Skip to the content

Konsumenten som inte mottagit lagstadgad information om avtals upphörande ansågs bunden av nytt avtal då meddelandet skickas på mottagarens risk

Senast uppdaterad: 2018-10-11 09:25

K hade tidigare haft ett avtal med fast pris som gällde i tre år. När avtalet löpte ut blev han automatiskt bunden för ett nytt fastprisavtal som gällde i ett år. Priset för det nya avtalet var betydligt högre än det pris som gällde enligt det gamla avtalet. K hade inte fått någon information om det nya avtalet och dessutom hade elhandlaren försummat att fakturera K enligt överenskommelse och det dröjde därför lång tid innan kunden fick kännedom om det nya priset. K yrkade prisavdrag motsvarande den totala prishöjningen beräknad på hans förbrukning.

Elhandlaren motsatte sig yrkandet och åberopade att information om det nya avtalet skickats till K.

ARN konstaterade att elhandlare har en lagstadgad skyldighet genom ellagen att, tidigast 90 och senast 60 dagar innan ett tidsbestämt avtal löper ut, informera elanvändaren om tidpunkten för och konsekvenserna av avtalets upphörande. ARN konstaterade vidare att ett sådant meddelande skickas på mottagarens risk d.v.s. avsändaren bär inte något ansvar för att det faktiskt kommer frammen det ankommer å andra sidan på avsändaren att visa att meddelandet har sänts iväg på ett ändamålsenligt sätt. Enligt ARN hade elhandlaren visat att meddelandet sänts iväg på ett ändamålsenligt sätt och av den anledningen ansåg ARN att K var bunden av det nya avtalet.

 

Beslut 2009-7755: Konsumenten fick inte rätt

 

Det bör observeras att det år 2015 infördes en lag om konsumentskydd vid automatisk avtalsförlängning. Enligt lagen ska en näringsidkare inför en förlängning av ett avtal påminna konsumenten om innebörden av villkor som innebär att avtalet förlängs automatiskt. Påminnelsen ska vara skriftlig och lämnas senast en månad före den tidpunkt då avtalet senast måste sägas upp. Energimarknadsbyrån har ännu inte tagit del av beslut där det prövats om denna lag innebär att företaget ska kunna visa att påminnelsen nått fram till konsumenten, eller om det även här är fråga om att meddelandet skickas på mottagarens risk. 

Klicka här om du vill läsa mer om automatisk avtalsförlängning