Skip to the content

Skada som orsakats av störningar p.g.a. spänningsfel utgjorde inte grund till ersättning

Senast uppdaterad: 2018-10-11 09:25

Sedan K flyttade till sin fastighet i juni 2006 hade elleveransen till K:s anläggning varit undermålig genom att spänningen varit alltför låg. K gjorde en reklamation hos nätföretaget år 2007, men nätföretaget hävdade att det inte fanns något fel. Problemet medförde att det uppstod skador på egendom i K:s ägo och att K inte kunde påbörja byggnadsarbeten som han planerat. Inte förrän i april 2009 åtgärdades felet, och K yrkade då ersättning dels för de skador som uppstått och dels för vad han betalat i nätavgifter under den tid som felet varat.

Nätföretaget motsatte sig K:s yrkande eftersom det inte ansåg att det hade varit för låg spänning i bolagets del av nätet och eftersom K inte visat att han lidit av påstådd skada. Dessutom hade företag av goodwillskäl erbjudit K kompensation med 10 000 kr som K tackat nej till.

ARN konstaterade att utredningen visade på att det – under en längre tid – förekommit vissa störningar i K:s elförsörjning, men att det inte visats att dessa störningar varit av sådan art och omfattning att de kunde jämställas med ett rättsligt relevant fel. ARN konstaterade också att det inte heller hade visats att störningarna givit upphov till påstådda skador. ARN rekommenderade K att anta det erbjudande om kompensation som nätägaren lämnat.

 

Beslut 2009-7296: Konsumenten fick inte rätt