Skip to the content

Förmedlare utan giltigt avtal blev bara delvis ersättningsskyldig då konsument inte kunde styrka förlorad inkomst

Senast uppdaterad: 2018-10-11 09:24

K hade blivit uppringd av en försäljare från en förmedlare av elavtal. K menade att han i samtalet hade tackat ja till att få ett nyhetsbrev. Förmedlaren ansåg däremot att det förelåg ett avtal mellan K och förmedlaren som innebar att förmedlaren bl.a. hade givits fullmakt att ingå och avsluta elavtal för K:s räkning. K yrkade ersättning av förmedlaren, dels för lösenavgift till sitt tidigare elbolag och dels för inkomstbortfall.

Förmedlaren påstod att avtalet mellan förmedlaren och K bekräftades i en ljudinspelning och att bekräftelse på överenskommelsen hade skickats till K per e-post och vanligt brev. Förmedlaren menade att de vidtagna åtgärderna hade stöd i överenskommelsen mellan K och förmedlaren, och motsatte sig därför K:s yrkanden.

ARN konstaterade att det var förmedlaren som hävdade att K hade ingått avtal med förmedlaren, och att K bestred detta. Förmedlaren hade bevisbördan för sitt påstående, men hade inte inkommit med någon bevisning som stöd för sitt påstående om avtal med K. Förmedlaren var därmed skyldig att ersätta K för kostnaden för lösenavgiften. K hade inte visat att han hade haft något inkomstbortfall och yrkandet om ersättning för inkomstbortfall avslogs.

 

Beslut 2013-04373: Konsumenten fick delvis rätt