Skip to the content

Förmedlare ansågs ha bevisbörda över att konsument lämnat muntlig fullmakt

Senast uppdaterad: 2018-10-11 09:25

K hävdade att hon hade tecknat avtal med ett förmedlingsföretag om att förhandla fram bättre elpriser åt henne. Hon hade inte fått någon information om att förmedlingsföretaget skulle få möjlighet att byta elhandelsföretag utan att hon först godkände detta eller själv skrev under ett avtal. K fick information från sitt elnätsföretag om att byte av elhandelsföretag hade skett. K invände omgående mot det nya elhandelsföretaget och förmedlaren. Elhandelsföretaget och förmedlingsföretaget nekade henne att upphäva det nya elhandelsavtalet. K yrkade att avtalet med det nya elhandelsföretaget skulle upphöra och att hon skulle få återgå till sitt tidigare elhandelsföretag.

Förmedlingsföretaget motsatte sig K:s yrkande. K hade lämnat en muntlig fullmakt som gav förmedlingsföretaget behörighet att inhämta information om, samt förvalta, hennes elavtal. Det är upp till K att kontakta förmedlingsföretaget och tacka nej om hon inte vill byta elhandelsföretag. Förmedlaren kan inte lastas för att K inte tackar nej till bytet, trots att K har fått information från både förmedlingsföretaget och sitt elnätsföretag. Förmedlingsföretaget tillämpar den lagstadgade ångerrätten. K hade betalt flera fakturor till det nya elhandelsföretaget vilket måste anses som att hon hade accepterat avtalet.

Elhandelsföretaget motsatte sig K:s yrkande. Information om det nya elavtalet hade skickats till henne, per post och per e-post, från förmedlingsföretaget och från elhandelsföretaget. K kontaktade elhandelsföretaget efter bytet angående för att annullera avtalet. Elhandelsföretaget ansåg att K skulle fullfölja det avtal som ingåtts utifrån fullmakten mellan K och förmedlingsföretaget.

ARN konstaterade att förmedlingsföretaget har bevisbördan för att den muntliga fullmakten lämnats, och för den behörighet som förmedlingsföretaget påstår att K lämnat via fullmakten. Förmedlingsföretaget hade inte presenterat bevis för att K lämnat den nödvändiga behörigheten via fullmakten. Vidare konstaterade ARN att varken förmedlingsföretaget eller elhandelsföretaget hade visat att K hade fått sådan information som medfört att hon, genom att inte kontakta något av företagen, skulle anses bunden av det avtal som förmedlingsföretaget tecknat med elhandelsföretaget.

ARN konstaterade slutligen att K inte skulle anses ha accepterat avtalet genom att betala fakturor som elhandelsföretaget skickat till henne, eftersom betalningen hade skett efter det att hon hade informerat elhandelsföretaget och förmedlingsföretaget att K inte ansett sig ha ingått något avtal med elhandelsföretaget.

ARN konstaterade att K skulle ha rätt att häva avtalet med elhandelsföretaget, men att de inte kunde ta ställning till hennes krav om att återgå till det tidigare elhandelsföretaget.

 

Beslut 2014-06833: Konsumenten fick rätt