Skip to the content

Elnätsföretag ansågs skyldigt att underrätta konsument om anvisning av elleverantör

Senast uppdaterad: 2018-10-11 09:25

K hade ingått elavtal med en elleverantör, men elnätsföretaget sa upp elavtalet genom att meddela elleverantören om att kunden flyttat från anläggningen. Anläggnings-ID för kundens elnätsavtal ändrades vid övergång från byggelsanläggning till permanent anläggning vilket ledde till att kunden blev anvisad ett elavtal hos en annan elleverantör. Kunden fick vetskap om anvisningen någon månad senare genom en faktura.

K begärde ersättning för mellanskillnaden mellan betalt elpris till anvisad elleverantör och avtalat pris med en annan elleverantör.

Elhandelsföretaget motsatte sig kundens begäran och hävdade att kundens elinstallatör såsom ombud för kunden hade initierat byggelsanläggningen och den nya permanenta förbrukningsanläggningen. I samband med att den tillfälliga bygganläggningen upphörde tappade elanvändaren sin elleverantör. Elnätsföretaget hade anvisat en elleverantör åt kunden och påstod att information om anvisningen hade skickats till kunden. Försändelsen hade inte kommit i retur och bolaget hade därför utgått från att försändelsen hade kommit fram till kunden.

ARN konstaterade att elnätsföretaget, i enlighet med ellagen, hade anvisat en elleverantör. Den anvisade elleverantören hade informerat kunden enligt ellagen om villkoren för leveransen och vilket datum som leveransen skulle börja. Elnätsföretaget hade inte bevisat att det hade underrättat kunden om vilken elleverantör som anvisats, om innebörden av en sådan anvisning och om ellagens bestämmelser om byte av elleverantör.

ARN konstaterade att elnätsföretaget därför var skyldigt att stå för den skada som kunden lidit i form av dyrare elleveranser.

 

Beslut 2016-02434: Konsumenten fick delvis rätt