Skip to the content

Konsument som gjort felsökning utan att kontakta sitt nätföretag fick rätt till ersättning då det inte varit uppenbart för konsumenten var felet fanns

Senast uppdaterad: 2018-10-11 09:25

K anlitade en vitvaruleverantör då han upplevde fel på vitvaror i köket. Vid vitvaruleverantörens felsökning konstaterades felaktig spänning i eluttag i köket, vilket efter elektrikers undersökning av eluttag och elcentral visade sig bero på fasfel från elnätsföretagets ledningsnät. K begärde ersättning från elnätsföretaget för kostnader för felsökningen som uppstått p.g.a. fel i utrustning som elnätsföretaget ansvarade för.

Elnätsföretaget motsatte sig K:s begäran eftersom K inte hade informerat elnätsföretaget om felet och därför inte lämnat elnätsföretaget möjlighet att undersöka och åtgärda felet. Elnätsföretaget åberopade konsumenttjänstlagens regel om leverantörens rätt att avhjälpa felet då det kommit till leverantörens kännedom.

ARN konstaterade att det var ostridigt att felsökningen föranleddes av ett fel i elektronisk apparatur som elnätsföretaget ansvarade för. Det var dock inte uppenbart för K att felet fanns i elnätsföretagets utrustning. Det var därför fullt förståeligt att K lät felsöka utrustningen i sin anläggning först. Felsökningskostnaden var direkt orsakad av bristerna i elnätsföretagets anläggning.

ARN konstaterade att K hade visat att han hade haft de åberopade kostnaderna och att de utgjorde en ekonomisk skada. Därav saknades det skäl att avräkna de 3 500 kr som ska dras av när ersättning för sakskada bestäms enligt reglerna om ansvar för skada som orsakas av säkerhetsbrist i el.

 

Beslut 2016-10156: Konsumenten fick rätt