Skip to the content

K blev tvungen att byta placering på sitt mätarskåp efter ett blixtnedslag samt stå för kostnaderna för detta

Blixten slog ned i elnätsföretagets stolpe där K:s mätarskåp, vilket slogs ut av blixtnedslaget, var placerat. Elnätsföretaget krävde att K antingen skulle sätta upp ett nytt skåp placerat på sin husfasad eller ett markskåp, samt att kostnaderna skulle betalas av K. Efter samtal med elnätsföretaget fick K dock information om att han kunde sätta upp ett mätarskåp på stolpen till en kostnad om 3 000 kr, vilket han accepterade. K yrkade att elnätsföretaget skulle sätta upp ett nytt mätarskåp till en kostnad om 3 000 kr enligt överenskommet.

Elnätsföretaget motsatte sig kravet och hänvisade till de allmänna avtalsvillkoren där det framgår att elnätsföretaget ansvarar fram till anslutningspunkten. I detta fall låg ansvaret på K då det var på hans sida om anslutningspunkten. Elnätsföretaget menade att det är kundens ansvar att anläggningen är säker och att betryggande driftförhållanden uppnås, samt att skåpet var placerat på en stolpe som elnätsföretaget ägde vilket inte längre var en godkänd placering av mätarskåpet. Elnätsföretaget menade att det skett ett missförstånd vid kontakt med elnätsföretagets kundtjänst då bolaget meddelade K att ingen kostnad förekom, med det menade bolaget att ingen tillkommande kostnad från bolaget för de åtgärder bolaget avsåg göra skulle komma att påföras K. K behövde dock fortfarande betala sin elektriker för de åtgärder och det material som krävdes för att utföra arbetet.

ARN avslog kravet då den presenterade utredningen inte gav stöd för bedömningen att elnätsföretaget gett K något löfte om att han skulle få sätta upp ett nytt mätarskåp på stolpen och att det av de allmänna avtalsvillkoren framgår att mätarskåpet är K:s egendom. ARN bedömde att det mot denna bakgrund inte fanns någon rättslig grund, varken enligt gällande bestämmelser eller avtalsvillkor, som gav K rätt att sätta upp ett nytt mätarskåp på stolpen. Att det gamla skåpet varit placerat på stolpen förändrade inte denna bedömning.

Beslut 2020-02316: Konsumenten fick inte rätt

Senast uppdaterad: 2020-08-26 09:01