Skip to the content

Högsta domstolen slår fast att elnätsföretagets skadeståndsansvar vid säkerhetsbrist i el omfattar både det strikta produktansvaret och det strikta inverkansansvaret

Senast uppdaterad: 2021-11-25 08:22

Det strikta produktansvaret för säkerhetsbrist i el utesluter inte ett strikt inverkansansvar för samma skada

Det uppstod en brand i kundens elanläggning och i utrustning som var kopplad till anläggningen. Branden hade orsakats av ett brott på en PEN-ledare i en transformator i elnätsföretagets starkströmsanläggning. Detta hade sedan medfört att el med hög spänning (400 volt) hade överförts till kundens starkströmsanläggning. Branden orsakade egendomsskador och merkostnader för kunden.

Kundens försäkringsbolag hade betalt försäkringsersättning till kunden. Försäkringsbolagen begärde ersättning av elnätsföretaget och åberopade elnätsföretagets strikta inverkansansvar (skada orsakad av el/inverkan av el) för skadorna i enlighet med 28 § elsäkerhetslagen.

Elnätsföretaget medgav orsakssamband mellan överspänningen och branden, samt skadans storlek. Elnätsföretaget bestred dock strikt ansvar (inverkansansvar) för skadorna med hänvisning till att det strikta ansvaret upphör vid anslutningspunkten. Elnätsföretaget invände också att det strikta ansvaret inte omfattar skador som orsakats av el med för hög spänning (eller annan skadlig el). Elnätsföretaget ansåg till skillnad mot försäkringsbolaget att produktansvaret skulle tillämpas i enlighet med 29 § elsäkerhetslagen.

Enligt domstolen var första frågan om en skada som omfattas av produktansvaret innebär att skadeståndsskyldighet enligt det strikta inverkansansvaret är uteslutet. Andra frågan handlar om elnätsföretagets skadeståndsskyldighet vid skada orsakad av el/inverkan av el omfattar skador i kundens anläggning trots att elen passerat anslutningspunkten till kundens starkströmsanläggning.

Domstolen konstaterade att den som bedriver farlig verksamhet principiellt har ett strikt ansvar för skador som orsakas av verksamheten. Produktion och handhavande av el anses utgöra farlig verksamhet. Ett produktansvar omfattar ansvar för skador som en produkt på grund av en säkerhetsbrist orsakar på någon annan egendom. Syftet med produktansvaret är att ge enskilda, företrädesvis konsumenter, en möjlighet att ställa den som ansvarar för produktens säkerhet till ansvar.

Ursprungligen omfattade det strikta inverkansansvaret i lagen direkta elskador på grund av elens farlighet i sig men också skador orsakade av elens bristande kvalitet. Domstolen anger att enligt skadeståndsrätten är en huvudregel att skadeståndsansvar kan föreligga enligt flera samtidigt tillämpliga regler.

Domstolens slutsats blir att det strikta produktansvaret för säkerhetsbrist i el inte utesluter ett strikt inverkansansvar för samma skada.

När det gäller det strikta inverkansansvaret anger domstolen att eftersom elen som orsakade branden i kundens fastighet senast kom från elnätsföretagets starkströmsanläggning, skulle elnätsföretaget svara för de skador som då uppstod. Det saknade betydelse om branden uppstod i kundens starkströmsanläggning eller i en till anläggningen ansluten elektrisk apparat.

Dom av Högsta domstolen i mål T 1781–19: Kunden fick rätt