Skip to the content

Elhandelsföretaget hade inte visat att det hade rätt att debitera mer än pristaket. Elhandelsföretaget skulle betala tillbaka mellanskillnaden till konsumenten

Senast uppdaterad: 2022-10-14 09:14

Konsumenten begärde återbetalning av ett visst belopp för den tid som konsumenten blivit felaktigt fakturerad.

Konsumenten ingick avtal med ett specifikt pristaksbelopp i öre per kWh. På första fakturan debiterades ett högre belopp per kWh plus moms. Vid kontakt med elhandelsföretaget fick konsumenten information om att pristaket gällde över tid under 12 månader och att snittet inte skulle överstiga det specifika pristaksbeloppet samt att konsumenten själv måste kontakta elhandelsföretaget efter 12 månader. Detta hade inte framgått i säljsamtalet.

Elhandelsföretaget motsatte sig kravet. Elhandelsföretaget hade varit i kontakt med konsumenten och förklarat avtalsvillkoren för försäkringen samt skickat informationen. Elhandelsföretaget hänvisade till att avtalsvillkoren för pristaksförsäkringen uttryckligen beskrev att pristaket garanterade att elpriset inte översteg ett visst snitt under 12 månader. Konsumenten erbjöds att få ingå nytt avtal eller säga upp avtalet med omedelbar verkan. Konsumenten sa därefter upp avtalet och bytte elhandelsföretag. 

Allmänna reklamationsnämnden konstaterade att parterna ingått ett elhandelsavtal med pristak med ett visst pris per kWh.

I avtalsbekräftelsen beskrevs pristaksavtalet som en försäkring mot prisstegringar under året och garanti för att priset i snitt över 12 månader inte överstiger en viss nivå. Informationen fanns inte i det underlag som presenterades för konsumenten innan avtalet ingicks. Det framgick inte heller att pristaket skulle tillämpas på det sätt som elhandelsföretaget hade hävdat, det vill säga återbetalning först efter 12 månader och efter att konsumenten själv tagit kontakt med elhandelsföretaget.

Nämnden konstaterade också att det inte är tillräckligt att hänvisa till villkor på en webbplats när det är fråga om en för priset avgörande förutsättning.

Allmänna reklamationsnämnden bedömde att elhandelsföretaget inte hade bevisat att konsumenten hade fått del av de fullständiga villkoren för pristaket. Den informationen som konsumenten hade fått hade givit konsumenten fog för att utgå från att pristaket gällde på så sätt att priset aldrig skulle överstiga pristakets pris i öre per kWh exklusive moms.

Allmänna reklamationsnämnden rekommenderade att elhandelsföretaget skulle betala tillbaka pengar till konsumenten i enlighet med konsumentens krav.

Beslut 2022–01558: Konsumenten fick rätt