Skip to the content

Elhandelsföretaget hade inte rätt att fakturera en konsument ytterligare då elavtalet upphört sju månader tidigare

Senast uppdaterad: 2023-11-03 11:27

Konsumentens elavtal hade upphört. Drygt sju månader senare fick konsumenten en faktura från elhandelsföretaget. Konsumenten bestred fakturan då han hade betalt samtliga fakturor under avtalsperioden i tron att han betalt slutlig kostnad för den förbrukade elen.
Elhandelsföretaget motsatte sig kravet med motiveringen att företaget hade fakturerat konsumenten uppskattade värden då de inte mottagit korrekta mätvärden från konsumentens elnätsföretag.
 
Allmänna reklamationsnämnden konstaterade att konsumenten hade i god tro uppfattat att samtliga fakturor för avtalsperioden var betalda. Nämnden hänvisade till de Allmänna avtalsvillkoren som utgör branschpraxis. I villkoren anges att det inte föreligger ytterligare betalningsskyldighet om det finns anledning att anta att konsumenten i god tro betalt faktura som kan uppfattas som slutlig för en viss period. Därutöver ska en slutfaktura lämnas till konsumenten senast sex veckor efter avtalsförhållandets upphörande.
Allmänna reklamationsnämnden rekommenderade elhandelsföretaget att befria konsumenten från betalningsskyldighet.

Beslut 2022–14753: Konsumenten fick rätt