Skip to the content

Konsument som av misstag tecknat elavtal via brev fick ångra elavtalet och slapp betala för förbrukad el

Senast uppdaterad: 2019-05-14 09:56

I samband med att K flyttade in i en ny bostad fick han ett brev från en elleverantör. K uppfattade brevet som att han skulle ge godkännande till att slå samman fakturan för elnät och elhandel hos det bolag som han redan hade elavtal med. K skrev under och skickade tillbaka bifogat svarskuvert. Tre veckor senare fick K ett nytt brev från elleverantören. Brevet innehöll en uppmaning att inkomma med anläggnings-ID, annars skulle K få betala en brytavgift på 1700 kronor. K ringde upp elleverantören och fick besked om att pappret han signerat och sänt in var ett elavtal med 24 månaders bindningstid. K meddelade elleverantören samma dag att han ångrade avtalet.

Elleverantören motsatte sig att låta K ångra avtalet eftersom K själv hade mailat in uppgifter till elleverantören samt ett önskat startdatum för elleveransen. Leverantören menade att K visat att han önskade elavtalet eftersom bindningstiden tydligt framkom i det avtal som K hade signerat.

ARN konstaterade att avtalet ingått på distans och att lag om distansavtal och avtal utanför affärslokaler (DAL) därför var tillämplig. När det gäller elavtal är ångerfristen normalt 14 dagar från den dag då avtalet ingåtts. Ångerfristen börjar dock inte löpa förrän lagstadgad ångerrättsinformation* har lämnats till konsumenten på ett klart och begripligt sätt. Rätten att ångra sig förlängs max ett år.

ARN bedömde att det lämnats viss information om ångerrätten i den avtalsblankett som K skrivit under. Informationen uppfyllde dock inte helt kraven som ställs upp i DAL. Elleverantören hade inte visat att K på något annat sätt har fått ta del av fullständig ångerrättsinformation, varken innan avtalet ingicks eller därefter. På grund av detta ansåg ARN att ångerfristen inte börjat löpa och att K haft kvar sin ångerrätt. K hade meddelat elleverantören inom ångerfristen att han ångrat avtalet och var därför inte bunden av elavtalet.

Om elleveransen påbörjas innan konsumenten utövar sin ångerrätt ska konsumenten enligt DAL ersätta näringsidkaren en proportionell andel av det avtalade priset, i den mån priset är skäligt. Det gäller förutsatt att konsumenten uttryckligen begärt att leverans skulle påbörjas under ångerfristen och konsumenten har fått lagstadgad ångerrättsinformation. Eftersom ARN konstaterat att elleverantören inte gett K fullständig ångerrättsinformation, ansåg ARN att K inte var skyldig att betala för den el som han fått levererad av elleverantören. ARN ansåg därför också att elleverantören skulle återbetala det som K redan betalat.

 

Beslut 2018-17653: Konsumenten fick rätt

 

* Enligt 2 kap. 2 § första stycket punkt 9 DAL ska konsumenten få information om huruvida och under vilka förutsättningar det finns en ångerrätt, ångerfristen och övriga villkor för ångerrätten, hur ångerrätten utövas samt att det finns ett standardformulär för utövande av ångerrätten och hur konsumenten tar del av det.

» Läs mer om ångerrätten