Skip to the content

Beslut från Allmänna reklamationsnämnden och domstol

Här har vi samlat referat av beslut från Allmänna reklamationsnämnden och mål i domstol som handlar om el- och gasfrågor. Referaten är till för att ge dig som konsument vägledning om du har råkat ut för en liknande tvist.

Välj en kategori i menyn för att komma till de referat som behandlar tvister inom det valda området. Om du letar efter något specifikt kan du också använda webbplatsens sökfunktion.

I referaten förkortas "konsument" till "K".   

K fick en avstämningsfaktura som avsåg perioden 1 april 2000 till 31 mars 2002. Ca ett år senare fick K en slutfaktura, omfattande perioden 1 april 2000 till 28 februari 2003. K yrkade prisavdrag på slutfakturan då han redan tidigare fått och betalt avstämningsfakturan för delvis samma period. Ellh ...

K yrkade ersättning för skada som denne ansåg sig ha lidit på grund av ett strömavbrott som varat i fyra månader. ARN fann att K inte kunnat styrka att denne lidit den påstådda skadan och därför kunde ersättningsyrkandet inte vinna bifall i den delen. ARN ansåg däremot att K var berättigad till ned ...

Vid inflytt blev K tilldelad en anvisad elhandlare som debiterat honom ett så kallat tillsvidarepris. K gjorde gällande att elhandlaren borde varit skyldig att meddela honom om att det varit möjligt att teckna ett förmånligare avtalspris. ARN konstaterade att elleverantören hade en skyldighet att i ...

En klausul i ett avtal föreskrev att avtalet förlängdes med 12 månader om inte uppsägning skedde enligt föreskriven uppsägningstid. ARN ansåg att detta skulle tolkas så att avtalet endast förlängdes en gång för att sedan upphöra.   Beslut 2002-8004: Konsumenten fick inte rätt ...

Ett byte av elleverantör försenades. K yrkade ersättning för de fördyrade elkostnaderna under den tid elhandelsbytet försenats. ARN konstaterade att den nya elhandlaren måste visa att förseningen berott på en omständighet utanför dennes kontroll för att undgå ansvar. ARN ansåg att detta inte visats ...