Skip to the content

Beslut från Allmänna reklamationsnämnden och domstol

Här har vi samlat referat av beslut från Allmänna reklamationsnämnden och mål i domstol som handlar om el- och gasfrågor. Referaten är till för att ge dig som konsument vägledning om du har råkat ut för en liknande tvist.

Välj en kategori i menyn för att komma till de referat som behandlar tvister inom det valda området. Om du letar efter något specifikt kan du också använda webbplatsens sökfunktion.

I referaten förkortas "konsument" till "K".   

K hade blivit uppringd av en försäljare från en förmedlare av elavtal. K menade att han i samtalet hade tackat ja till att få ett nyhetsbrev. Förmedlaren ansåg däremot att det förelåg ett avtal mellan K och förmedlaren som innebar att förmedlaren bl.a. hade givits fullmakt att ingå och avsluta elavt ...

Elhandelsföretaget hade efter telefonsamtal med K:s fru genomfört ett byte av elhandelsföretag trots att K var avtalspart för både elnäts- och elhandelsavtalet. K upptäckte bytet först när fakturan från elhandelsföretaget skulle betalas. K betalade fakturan p.g.a. det korta förfallodatumet och bestr ...

K ansåg sig ha blivit lurad av sin elhandlare att ingå ett elhandelsavtal med en bindningstid om fem år och ingick därför avtal med en annan elhandlare. Den första elhandlaren ansåg då att K gjort sig skyldig till ett avtalsbrott och debiterade K en lösenavgift. K yrkade att återfå den betalade avgi ...

K tecknade avtal med elhandlaren om elleverans samt fick ett välkomstbrev om detta den 15 juli. Av avtalet framgick att det var giltigt från och med kundens anmälan. Elhandelsbytet genomfördes sedan den 1 september. K gjorde gällande att avtalet borde gälla från och med hans anmälan. ARN konstatera ...

Ett byte av elleverantör försenades. K yrkade ersättning för de fördyrade elkostnaderna under den tid elhandelsbytet försenats. ARN konstaterade att den nya elhandlaren måste visa att förseningen berott på en omständighet utanför dennes kontroll för att undgå ansvar. ARN ansåg att detta inte visats ...