Skip to the content

Beslut från Allmänna reklamationsnämnden och domstol

Här har vi samlat referat av beslut från Allmänna reklamationsnämnden och mål i domstol som handlar om el- och gasfrågor. Referaten är till för att ge dig som konsument vägledning om du har råkat ut för en liknande tvist.

Välj en kategori i menyn för att komma till de referat som behandlar tvister inom det valda området. Om du letar efter något specifikt kan du också använda webbplatsens sökfunktion.

I referaten förkortas "konsument" till "K".   

Elhandlaren hade under tre år inte avstämt K mot någon mätaravläsning. K hävdade att detta stred mot gällande regler samt yrkade kompensation och att han skulle beviljas en längre betalningsplan. ARN (majoriteten) konstaterade att utgångspunkten är att konsumenten är skyldig att betala för den el s ...

K hade ett avtal med sin elhandlare om att fakturering skulle ske månadsvis. Trots detta uteblev faktureringen helt under tre år. K ifrågasatte inte betalningsskyldigheten men yrkade att elhandlaren skulle bevilja honom en längre avbetalningsplan. ARN konstaterade att elhandlaren inte fullgjort par ...

K fick en avstämningsfaktura som avsåg perioden 1 april 2000 till 31 mars 2002. Ca ett år senare fick K en slutfaktura, omfattande perioden 1 april 2000 till 28 februari 2003. K yrkade prisavdrag på slutfakturan då han redan tidigare fått och betalt avstämningsfakturan för delvis samma period. Ellh ...

Elhandlaren återbetalade ett belopp till K eftersom hon, enligt avläsning av elmätaren, hade betalt för mycket i elström. Tre månader senare fick hon en faktura att betala med förklaringen att utbetalningen varit felaktig. K yrkade att elhandlaren skulle avstå från sitt krav på återbetalning av ett ...

En elhandlare hade felaktigt debiterat K för en för låg energiskatt och krävde betalning för dessa avgifter retroaktivt. ARN fann att K haft anledning att utgå från att de debiteringar som gjorts varit riktiga och att K var i god tro. Elhandlaren hade därför inte rätt att kräva retroaktiv betalning ...