Skip to the content

Beslut från Allmänna reklamationsnämnden och domstol

Här har vi samlat referat av beslut från Allmänna reklamationsnämnden och mål i domstol som handlar om el- och gasfrågor. Referaten är till för att ge dig som konsument vägledning om du har råkat ut för en liknande tvist.

Välj en kategori i menyn för att komma till de referat som behandlar tvister inom det valda området. Om du letar efter något specifikt kan du också använda webbplatsens sökfunktion.

I referaten förkortas "konsument" till "K".   

K ansåg sig ha fått sin elöverföring frånkopplad utan att delgivning hade skett. K begärde skadestånd, avbrottsersättning och sänkt överföringsavgift. Elnätsföretaget motsatte sig kundens begäran och hävdade att K endast till viss del betalat nätkostnaderna. Elnätsföretaget hade anlitat ett inkasso ...

I samband med inflyttning i hus ändrade K uppvärmningsform från gaspanna till värmepump och informerade gasnätsföretaget om att han inte ville använda gas för uppvärmning samt bad om bortkoppling av gasledningen. Gasnätsföretaget krävde ersättning med ett större engångsbelopp för bortkopplingen, alt ...

K, som byggt in sin elmätare i ett skåp, var tvungen att flytta elmätaren för att elnätsföretaget skulle kunna genomföra ett byte av mätutrustning. K begärde ersättning för kostnad som uppkom i och med flytten av elmätaren. Elnätsföretaget motsatte sig kundens begäran och hävdade att mätarplatsen b ...

K ansåg att avtalet med hans elleverantör inte ingåtts på korrekt sätt och därför var ogiltigt. K hävdade att han inte hade förstått att avtal ingicks vid telefonsamtalet med elleverantören. K menade slutligen att hans ålder och en förestående flytt till bostad där el ingick i hyran talade mot att K ...

K hade haft två strömavbrott på 12 respektive 13 timmar. K begärde ersättning med 900 kr per avbrott.  Elnätsföretaget motsatte sig K:s begäran och hävdade att det första avbrottet berodde på ett synnerligen intensivt och omfattande snöoväder som låg utanför elnätsföretagets kontrollansvar. Elnätsf ...