Skip to the content

Beslut från Allmänna reklamationsnämnden och domstol

Här har vi samlat referat av beslut från Allmänna reklamationsnämnden och mål i domstol som handlar om el- och gasfrågor. Referaten är till för att ge dig som konsument vägledning om du har råkat ut för en liknande tvist.

Välj en kategori i menyn för att komma till de referat som behandlar tvister inom det valda området. Om du letar efter något specifikt kan du också använda webbplatsens sökfunktion.

I referaten förkortas "konsument" till "K".   

K hade i flera år betalat abonnemangsavgift för en 25 A huvudsäkring trots att anläggningen varit utrustad med en 16 A huvudsäkring. K yrkade prisavdrag motsvarande de kostnader K ansåg sig ha betalat för mycket. ARN konstaterade att det är anläggningsinnehavarens ansvar att känna till och kontroll ...

K ansåg sig ha blivit lurad av sin elhandlare att ingå ett elhandelsavtal med en bindningstid om fem år och ingick därför avtal med en annan elhandlare. Den första elhandlaren ansåg då att K gjort sig skyldig till ett avtalsbrott och debiterade K en lösenavgift. K yrkade att återfå den betalade avgi ...

K hade ett tidsbestämt avtal om fast pris med en elhandlare. Sedan avtalet löpt ut förlängde elhandlaren avtalet per automatik med ett år, K ansåg dock att han inte informerats om detta. K, som hellre hade velat teckna ett löpande avtal, yrkade hävning av avtalet alternativt återbetalning av de merk ...

I samband med avstämning av faktisk elförbrukning uppstod ett belopp som var K till godo. K:s elhandelsföretag återbetalade beloppet till K den 30 juni 2008. En tid senare visade det sig att avläsningen som avstämningen grundade sig på var felaktig. Den 22 augusti 2008 informerades K om problemet sa ...

K hade ett avtal med elnätsföretaget som bestod i att företaget skulle fjärravläsa K:s elförbrukning och fakturera honom i efterhand för den el som K faktiskt förbrukat. Trots att K betalat fakturor där det angivits att avläsning gjorts varje månad efterhandsfakturerade företaget K för förbrukning a ...