Skip to the content

Beslut från Allmänna reklamationsnämnden och domstol

Här har vi samlat referat av beslut från Allmänna reklamationsnämnden och mål i domstol som handlar om el- och gasfrågor. Referaten är till för att ge dig som konsument vägledning om du har råkat ut för en liknande tvist.

Välj en kategori i menyn för att komma till de referat som behandlar tvister inom det valda området. Om du letar efter något specifikt kan du också använda webbplatsens sökfunktion.

I referaten förkortas "konsument" till "K".   

K fick i efterhand en faktura som avsåg hennes elförbrukning sedan år 2007. K hänvisade till villkoren för avtalet som angav att hon skulle få sex fakturor per år och att fakturering, från och med den 1 juli 2009, skulle avse faktisk förbrukning. Som kompensation hade elhandlaren erbjudit K ett pris ...

År 2007 installerades en ny elmätare hos K vartefter avläsning skulle ske per automatik. År 2010 fick K en avstämningsfaktura till ett högt belopp. K menade att han under perioden hade varit i god tro om att han betalat för sin faktiska förbrukning. K yrkade hävning av avtalet. Elhandlaren motsatte ...

Den 31 september 2007 löpte K:s fastprisavtal ut. K tecknade då inte något nytt elhandelsavtal, utan utgick från att han i fortsättningen skulle debiteras ett rörligt pris för den el han förbrukade. I januari 2008 fick han en faktura enligt vilken det ingick en post som avsåg efterhandskorrigering a ...

I samband med avstämning av faktisk elförbrukning uppstod ett belopp som var K till godo. K:s elhandelsföretag återbetalade beloppet till K den 30 juni 2008. En tid senare visade det sig att avläsningen som avstämningen grundade sig på var felaktig. Den 22 augusti 2008 informerades K om problemet sa ...

K hade ett avtal med elnätsföretaget som bestod i att företaget skulle fjärravläsa K:s elförbrukning och fakturera honom i efterhand för den el som K faktiskt förbrukat. Trots att K betalat fakturor där det angivits att avläsning gjorts varje månad efterhandsfakturerade företaget K för förbrukning a ...