Skip to the content

Beslut från Allmänna reklamationsnämnden och domstol

Här har vi samlat referat av beslut från Allmänna reklamationsnämnden och mål i domstol som handlar om el- och gasfrågor. Referaten är till för att ge dig som konsument vägledning om du har råkat ut för en liknande tvist.

Välj en kategori i menyn för att komma till de referat som behandlar tvister inom det valda området. Om du letar efter något specifikt kan du också använda webbplatsens sökfunktion.

I referaten förkortas "konsument" till "K".   

Den 31 september 2007 löpte K:s fastprisavtal ut. K tecknade då inte något nytt elhandelsavtal, utan utgick från att han i fortsättningen skulle debiteras ett rörligt pris för den el han förbrukade. I januari 2008 fick han en faktura enligt vilken det ingick en post som avsåg efterhandskorrigering a ...

I samband med avstämning av faktisk elförbrukning uppstod ett belopp som var K till godo. K:s elhandelsföretag återbetalade beloppet till K den 30 juni 2008. En tid senare visade det sig att avläsningen som avstämningen grundade sig på var felaktig. Den 22 augusti 2008 informerades K om problemet sa ...

K hade ett avtal med elnätsföretaget som bestod i att företaget skulle fjärravläsa K:s elförbrukning och fakturera honom i efterhand för den el som K faktiskt förbrukat. Trots att K betalat fakturor där det angivits att avläsning gjorts varje månad efterhandsfakturerade företaget K för förbrukning a ...

Efter att K hade flyttat från sin bostad fick han en slutfaktura från sin elhandlare. Eftersom fakturan var svårförståelig och beloppet högre än vad han betalat under motsvarande period tidigare år kontaktade K elhandelsföretaget. Det ledde till att K fick en andra faktura med ett lägre belopp än de ...

Sedan K avlidit fakturerades hans dödsbo för förbrukning av el under perioden 29 september 2006 – 3 juni 2008. Dessförinnan hade någon avläsning inte ägt rum och någon fakturering av förbrukad el hade inte skett. Dödsboet yrkade att bli befriat från betalningsansvar. ARN uttalade att elhandelsbolag ...